ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
# ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 ประกาศ มทรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับค่าตอบแทนตำแหน่งอธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี พ.ศ. 2567
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ