ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
# ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 ข้อกำหนดสภา มทรส. เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
2 ประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกร่างและให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ของคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (ฉบับที่ 3)
3 ประกาศ มทรส. เรื่อง การแบ่งคณะออกเป็นสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ พ.ศ. 2566
4 ประกาศ มทรส. เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ พ.ศ. 2566
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ