นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง

รองศาสราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายปฏิวัติ บุญมา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงพล ทิมาศาสตร์

นายธีรพล ขุนเมือง

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

นายพยุง ศักดาสาวิตร

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายวัลลภ มานะธัญญา

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

นายโอภาส เขียววิชัย

รองศาสราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากกรรมการบริหาร

นายธานี สมวงศ์
จากรองอธิการบดี

นายภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
จากรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
จากรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน
จากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
จากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน
จากผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส กลับนวล

นายอำนาจ สุขแจ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ

นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย

นายคมสันต์ งามขำ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา เหลียวตระกูล

เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย

นางอรอุมา อารีชม

นางสาวพัชวรัตน์ หลวงยศ

นางสาวสุดารัตน์ หวังผลึก

ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ