นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ประวัติกรรมการ
พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
ประวัติกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงพล ทิมาศาสตร์
ประวัติกรรมการ

นายธีรพล ขุนเมือง
ประวัติกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ประวัติกรรมการ

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร
ประวัติกรรมการ

ดร.พระนาย กังวาลรัตน์
ประวัติกรรมการ

นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ
ประวัติกรรมการ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ประวัติกรรมการ

นายวัลลภ มานะธัญญา
ประวัติกรรมการ

ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์
ประวัติกรรมการ

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประวัติกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
ประวัติกรรมการ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
ประวัติกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ
ประวัติกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ บุญมา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากกรรมการบริหาร

อาจารย์ธานี สมวงศ์
จากรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
จากรองอธิการบดี

อาจารย์สัญญา คำจริง
จากรองอธิการบดี

ดร.เจษฎา จันทร์ผา
จากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
จากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
จากผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง

ดร.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ชูทุ่งยอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

อาจารย์ธง คำเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป

ดร.ปวิชญา โภชฌงค์

เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย

นายสุบิน เอกจิตต์

นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์

นายพีระศักดิ์ จีนันตะ

นางสาวปุณณภา แป้นจันทร์

นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร

นางปัญชลิกา ภู่มณี

นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์

ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ