นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทรงพล ทิมาศาสตร์

นายธีรพล ขุนเมือง

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร

ดร.พระนาย กังวาลรัตน์

นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นายวัลลภ มานะธัญญา

ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ปฏิวัติ บุญมา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากกรรมการบริหาร

อาจารย์ธานี สมวงศ์
จากรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
จากรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี
จากรองอธิการบดี

ดร.เจษฎา จันทร์ผา
จากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน สุขสัน
จากผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์
จากคณบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เลือกจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศาสตราจารย์มนตรี สังข์ทอง

นางสาวณัฐชานันท์ อังศุเศรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ชูทุ่งยอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล

นายธง คำเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล

เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย

นายสุบิน เอกจิตต์

นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์

นายพีระศักดิ์ จีนันตะ

นางสาวปุณณภา แป้นจันทร์

นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร

ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ