คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
# คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 คำสั่ง มทรส. ที่ 76/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2 คำสั่ง มทรส. ที่ 77/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3 คำสั่ง มทรส. ที่ 78/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4 คำสั่ง มทรส. ที่ 148/2567 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
5 คำสั่ง มทรส. ที่ 150/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6 คำสั่ง มทรส. ที่ 149/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
7 คำสั่ง มทรส. ที่ 63/2567 เรื่อง ให้บุคคลพ้นจากการดำรงตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
8 คำสั่ง มทรส. ที่ 345/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมตรวจสอบภาครัฐ (State Audit Innovation Course)
9 คำสั่ง มทรส. ที่ 346/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการภาษีอากร (Tax Management Innovation Course)
10 คำสั่ง มทรส. ที่ 355/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ