คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
# คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 คำสั่ง มทรส. ที่ 39/2566 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา มทร.สุวรรณภูมิ (ด้านกิจการระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย)
2 คำสั่ง มทรส. ที่ 81/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.สุวรรณภูมิ
3 คำสั่ง มทรส. ที่ 97/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน
4 คำสั่ง มทรส. ที่ 98/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
5 คำสั่ง มทรส. ที่ 215/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 คำสั่ง มทรส. ที่ 278/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7 คำสั่ง มทรส. ที่ 279/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
8 คำสั่ง มทรส. ที่ 280/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 คำสั่ง มทรส. ที่ 281/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
10 คำสั่ง มทรส. ที่ 231/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ
11 คำสั่ง มทรส. ที่ 490/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) (เพิ่มเติม)
12 คำสั่ง มทรส. ที่ 491/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ