คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
# คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1 คำสั่ง มทรส. ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดี
2 คำสั่ง มทรส. ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
3 คำสั่ง มทรส. ที่ 35/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองงานตามระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
4 คำสั่ง มทรส. ที่ 108/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.)
5 คำสั่ง มทรส. ที่ 109/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
6 คำสั่ง มทรส. ที่ 138/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (เพิ่มเติม)
7 คำสั่ง มทรส. ที่ 326/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8 คำสั่ง มทรส. ที่ 401/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพองค์กรตามจุดเน้นเชิงยุทศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9 คำสั่ง มทรส. ที่ 467/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
10 คำสั่ง มทรส. ที่ 639/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม)
11 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 700/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการฯ
12 คำสั่ง มทรส. ที่ 701/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (เพิ่มเติม)
13 คำสั่ง มทรส. ที่ 726/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เพิ่มเติม)
14 คำสั่ง มทรส. ที่ 745/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ