ทำเนียบนายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2554

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2555

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2561

ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ