ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 1 | 401 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ 3 | 354 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ทดสอบ short link | 336 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
test | 293 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
test2 | 298 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
test3 | 211 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ffff | 217 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ffffddddddddddddddd | 229 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
你好 | 294 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง มทร.สุวรรณภูมิ | 330 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 498 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง | 331 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดการเงินการคลัง | 580 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 323 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดบริหารบุคคล | 373 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดบริหารงานมหาวิทยาลัย | 343 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา | 377 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 | 172 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 | 283 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 | 400 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 | 190 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 | 130 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย "นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมชมราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรรบุรี" | 241 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 | 302 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2565 | 70 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2566 | 55 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2566 | 56 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี 2565 สภามหาวิทยาลัยพะเยา | 62 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร. ครั้งที่ 3/2566) | 39 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 8/2566 | 74 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ