ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 1 | 223 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ 3 | 186 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ทดสอบ short link | 183 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
test | 137 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
test2 | 135 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
test3 | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ffff | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ffffddddddddddddddd | 116 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
你好 | 130 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง มทร.สุวรรณภูมิ | 145 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 270 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง | 158 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดการเงินการคลัง | 216 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 165 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดบริหารบุคคล | 197 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดบริหารงานมหาวิทยาลัย | 171 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา | 206 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 | 29 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ