ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 1 | 369 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ 3 | 320 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
ทดสอบ short link | 304 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
test | 259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
test2 | 260 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
test3 | 193 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ffff | 192 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ffffddddddddddddddd | 207 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
你好 | 257 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง มทร.สุวรรณภูมิ | 313 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 419 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้อง | 294 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดการเงินการคลัง | 407 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดการพัฒนานักศึกษา | 280 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดบริหารบุคคล | 335 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดบริหารงานมหาวิทยาลัย | 297 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ มทร.สุวรรณภูมิ หมวดวิชาการ การศึกษา และปริญญา | 343 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 | 172 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 | 131 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 | 202 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 | 225 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 | 145 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 | 93 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย "นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ เยี่ยมชมราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรรบุรี" | 130 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 | 187 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2565 | 24 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2566 | 20 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
จดหมายข่าว การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2566 | 21 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานประจำปี 2565 สภามหาวิทยาลัยพะเยา | 17 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ