ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

นายกสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล36 ศูนย์นนทบุรีและระบบออนไลน์

ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ