ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

นายกสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2567

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ที่ตั้งสำนักงาน

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103
โทรสาร : 035-709-105

Follow Us

Copyright ©2021 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ